XXIX Premis juvenils de literatura breu

Resumen Noticia

Prepara ja els teus relats i poemes i guanya importants premis així com la publicació de la teua obra en un llibre. Participa!! Termini: 2 de juny de 2022.

Fecha Noticia
Body

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata convoca els XXIX PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU, ací tens un extracte de les seues bases:

 

1. PARTICIPANTS

1.1. Hi podran participar tots i totes aquelles joves autores, a títol individual o col·lectiu, residents en la Comunitat Valenciana, d’entre 12 i 20 anys.

1.2. Cada participant podrà presentar només una obra.

1.3. Els o les autores guanyadores de la edició anterior, en qualsevol categoria, no podran participar en la present convocatòria (amb l’exepció del punt 1.4).

1.4. Els autors o autores guanyadores del premi especíc per a jóvens de Mislata o el premi a autor o autora jove en la edició anterior no podrà obtindre aquest mateix premi en la present convocatòria.

 

2. MODALITATS

S’estableixen quatre modalitats:

a) Narrativa en valencià.

b) Narrativa en castellà.

c) Poesia en valencià.

d) Poesia en castellà.

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

3.1. Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castellà sense límit sobre l’estil o la temàtica sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

3.2 Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, amb una tipologia llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts i amb una interlínia de 1.5 línies.

3.3. Per a concursar en les modalitats de narrativa, l’extensió dels treballs no podrà ser inferior a quatre folis ni superior a vint.

3.4. Per a concursar en la modalitat de poesia, els treballs hauran de tenir una extensió mínima de cinquanta versos i màxima de dos-cents i podran constar d’un o més poemes.

 

4. INSCRIPCIONS

4.1. Les inscripcions es realitzaran presentant la documentació següent:

• Fitxa d’inscripció correctament emplenada (adjunta a aquestes bases).

• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona participant o de totes les persones components del grup.

• Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant al sobre, com a l’original i les còpies, únicament s’haurà de fer constar el títol del treball i la modalitat, en cap cas el nom de l’autor o autora.

• Opcionalment, es podrà presentar un breu currículum literari de l’autor o autora.

4.2. Les inscripcions hauran d’adreçar-se a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata i podran presentar-se telemàticament des de l’OFICINA VIRTUAL de l’Ajuntament de Mislata (www.mislata.es). També es podran presentar personalment o per correu postal als Centres Joves de Mislata.

4.3. El termini de presentació s'obrirà a l'endemà del dia de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dijous 2 de juny de 2022.

4.4. Si la sol·licitud no compleix qualsevol dels requisits indicats en aquestes bases, es requerirà a la persona interessada, perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents requerits.

 

5. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

5.1. Per a valorar els treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes al món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs presentats, tenint en compte la seua qualitat literària. .

5.2. El lliurament de premis es farà en un acte públic que s’organitzarà a aquest efecte.

5.3. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

 

6. PREMIS

6.1. S’estableixen quatre premis, un per modalitat, dotats amb 500 euros cadascú.

6.2. Així mateix, i per animar la participació de la població juvenil de Mislata i dels escriptors i escriptores més jóvens, s’estableixen els premis següents:

• Premi a la millor obra d’autor/a local, a què opten només els i les jóvens de Mislata en qualsevol de les modalitats, dotat amb 300 euros.

• Premi a l’autor/a jove, a què opten tots els i les jóvens presentats d’edat compresa entre 12 i 15 anys, dotat amb 300 euros.

6.3. S’estableix el premi Jurat Jove, dotat amb 300 euros, que el concedirà un jurat específic format per joves de Mislata aficionats a la literatura, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

6.4. Cada participant només podrà accedir a un dels premis.

6.5. Tots els premis estan subjectes a la legislació fiscal vigent.

 

7. PUBLICACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES

L’Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera es comprometen a coeditar els treballs premiats dins de la col·lecció “Lletra Nova” i a fer una publicació electrònica de les obres a la web www.mislatajove.org. L’autor o l’autora rebran trenta exemplars, i mantindran els seus drets per a una possible reedició o per a la inclusió del seu original en una obra més àmplia.

 

8. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Els originals no premiats podran arreplegar-se al CENTRE JOVE DEL MERCAT en el termini de dos mesos a partir de la data del veredicte del jurat. Finalitzat el termini, els treballs que no hagen sigut recuperats, passaran a formar part del fons bibliogràfic municipal.

 

9. PROMOCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS

L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret de publicar les dades de la fitxa d’inscripció que considere d’interés per als i les joves autores.

 

10. DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Es donarà publicitat d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb allò que s’ha estipulat en els articles 9.3 i 20.8 de l’esmentada Llei 238/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el web municipal (www.mislata.es) i en el web de la Regidoria de Joventut (www.mislatajove.org).

 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest certament suposa l’acceptació de les presents bases.

Imagen Noticia